• In 1985 kwam de wet op het basisonderwijs waarbij de kleuter- en lagere school werden samengevoegd.
  • Daarna is de Nederlandse overheid in 1990 gestart met ‘Weer samen naar school’.
  • De kerndoelen werden in 1993 geïntroduceerd.
  • Op wetsniveau heeft dit in1998 geresulteerd in een gefaseerde invoering van de wet op het primair onderwijs.
  • Vervolgens is sinds 2014 de wet passend onderwijs in werking getreden.

 

Zoals je ziet hebben we de afgelopen decennia met nogal wat veranderingen in het onderwijs te maken gekregen. Ik heb in mijn loopbaan de effecten van deze veranderingen ondervonden. Mijns inziens zijn er enkele effecten die het (kleuter)onderwijs behoorlijk hebben beïnvloed.

 

Door vanuit de geschiedenis terug te kijken, kunnen we leren van de veranderingen die in het kleuteronderwijs hebben plaats gevonden. Om de weg weer terug te vinden is het misschien mogelijk dat we alvast een beetje vooruitkijken, om te kijken hoe het nog beter kan. Hoe mooi zou het zijn om het evenwicht in het kleuteronderwijs tussen ontwikkelingsprocessen- en methoden/leerlijnen te herstellen?